THE PREPARATION OF THE PROPOSAL OF NATIONAL PROGRAMME FOR SPORT IN SLOVENIA FOR THE NEXT DECADE

Edvard Kolar and Jakob Bednarik, Science and research center of Koper, University of Primorska, Slovenia, Marjeta Kovaè and Gregor Jurak, Faculty of sport, University of Ljubljana, Slovenia


Abstract

The last National programme for sport (2000) has been prepared for the 2000 – 2010
strategic period and as such it will run its course at the end of 2010. Methodological startingpoint
for preparation of the new National programme for sport for 2011 – 2020, which could
become a fundamental strategic document for progress and development of Slovenian sport in
the coming decade, was based on the methodology of strategic management (Žnidaršiè Krajnc,
1996; Kolar, 2007; Puèko, 2003; 2008). A project team has prepared a proposal for the new
National programme for sport for 2011 – 2020, which will have to undergo a long path of
changes and amendments until it will be passed in the Slovenian Parliament. Responses of all
types of public were critical but encouraging.

Keywords: national strategy for sport, strategic management, Slovenia.References
Eurobarometer (2010). Retrieved April 15, 2010, from
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives /ebs/ebs_334_en.pdf.
Jurak, G., Kovaè, M., Strel, J., Starc, G., Žagar, D., Ceciã Erpiã, et al. (2005). Športno nadarjeni
otroci in mladina v slovenskem šolskem sistemu. [Sportingly talented children and youth
in Slovenian education] Ljubljana: Fakulteta za šport.
Kolar, E. (2007). Strategija razvoja kulture, športa in turizma v obèini Vrhnika. [Strategy of
development of culture, sport and tourism in Vrhnika local council] Vrhnika: Zavod
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.
Olimpijski komite Slovenije (2009). Pregled registriranih športnikov – 01. decembra 2009. [A
review of registered athletes – December 1 2009] Številka dokumenta: 30303-4-4/9,
Ljubljana.
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). [National programme for sport in
Slovenia] Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šport Slovenije.
Olimpijski komite Slovenije (2010). Zakljuèno poroèilo o projektu ZOI Vancuver 2010. [Final
report on the project 2010 Winter Olympic Games in Vancouver] Ljubljana: OKS-ZŠZ.
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (2007). Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. [Criteria and regulations
for registering and categorisation of athletes in Slovenia] Ljubljana: OKS-ZŠZ.
Puèko, D. (2003). Strateško upravljanje. [Strategic management] Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Puèko, D. (2008). Strateški management. [Strategic management] Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Sila, B. et al. (2010). Športno rekreativna dejavnost Slovencev. [Sports-recreational habits of
Slovenian people] Šport, 67(1-2), priloga.
Strel, J., Bizjak, K., Starc, G., & Kovaè, M. (2009). Longitudinal comparison of development of
certain physical characteristics and motor abilities of two generations of children and
youth aged 7 to 18 in Slovenian primary and secondary schools in the period 1990-2001
and 1997-2008. In B. Bokan, International scientific conference Theoretical,
methodology and methodical aspects of physical education (p. 21-33). Belgrade,
December 11-12, 2008. Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education of the
University of Belgrade.
Žnidaršiè Kranjc, A. (1996). Ekonomika in upravljanje neprofitnih organizacij. [Economics and
management of non-profit making organisations] Postojna: DEJ.