THE IMPORTANCE OF POSTURAL STATUS FOR THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUTH

Branka Protić – Gava
Faculty of Sport and Physical Education – University of Novi Sad


Abstract

Postural disorders occur not just among school children but also among preschoolers, the
fact which coincides with critical periods of growth and development that are characteristic for
the occurrence of the mentioned disorders. They can be located on all the segments along the spinal
column, torso and lower limbs. Good body posture is of great importance for healthy growing
of the youngest while poor postural status harmfully influences locomotor system, circulation, as
well as respiratory and digestive system. Inadequate position while sitting, standing and walking
(as the result of muscular disbalance) causes pain in cervical, thoracic and lumbar part of the spinal
column, which later influences the overall quality of life. Surveys and numerous researches of
the locomotor system are all aimed at finding the most adequate system of preventive and corrective
activities with an emphasis on timely diagnostic of changes.

Keywords: postural status, body posture, health, importance, children and youthReferences
Aleksić-Veljković, A., & Stanković, M. (2010). Povrede kičmenog stuba u sportskoj gimnastici.
U: R. Stanković (ur.), Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa “Fis komunikacije
2010” u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji (str. 363-369). Niš: Fakultet sporta i
fizičkog vaspitanja.
Demeši-Drljan, Č., i Mikov, A. (2012). Posturalni status dece predškolskog i ranog školskog uzrasta.
U: M. Lazović (ur.), Zbornik radova sa 12. kongresa fizijatara Srbije sa međunarodnim
učešćem (str. 65-69). Vrnjačka Banja: Udruženje fizijatara Srbije.
Đokić, Z., i Stojanović, M. (2010). Morfološke karakteristike i posturalni status dece od 9 do 12
godina na području Sremske Mitrovice. Opšta medicina, 16(1-2), 41-49.
Đorđić, V. (2007). Posturalni status predškolske dece. Anthropological Characteristics and Abilities
of Preschool Children (ur. Gustav Bala), 155-202. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja.
Jovičić, M. (2007). Fleksibilno ravno stopalo kod dece: problem ili ne? Sportska medicina, 7(1),
9-14.
Kosinac, Z. (2006). Utjecaj nekih antropometrijskih i somatskih pokazatelja na dismorfične promjene
prsnog koša (pectus carinatum i pectus excavatum). Fizička kultura, 60(1), 39 – 49.
Koturović, Lj., Jeričević, D. (1996). Korektivna gimnastika. Beograd: IGP “MIS SPORT”.
Lee, M. C., & Sucato, D. J. (2008). Pediatric Issues with Cavovarus Foot Deformities. Foot Ankle
Clinics, 13(2), 199-219.
Madić, D. (2006). Relacije motoričkog i posturalnog statusa dece predškolskog uzrasta u Vojvodini.
Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem
„Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine“, Novi Sad, 2006, (pp.185-191).
Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
The importance of postural status for the health of children and youth
Medojević, S. & Jakšić, D. (2007). Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka
od 7 – 15 godina na teritoriji Vojvodine. Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije
sa međunarodnim učešćem „Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i
odraslih“, Novi Sad, 2007, (pp.49-54). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Paušić, J. (2007). Konstrukcija i vrednovanje mjernih postupaka za procjenu tjelesnog držanja u
dječaka dobi od 10 do 13 godina, doktorska disertacija. Kineziološki fakultet, Zagreb.
Pavlović, M. (2009). Odabrana poglavlja iz osnova kineziterapije, teorijske postavke sa uputstvima
za vežbe (drugo dopunjeno izdanje). Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija.
Protić – Gava, B., Bošković, K., Krsmanović, T. & Romanov, R. (2009). The relationship between
pelvis posture and lower extremities in young schoolchildren. Proceedings of 1st International
Scientific Conference ”Exercise and Quality of life”, Novi Sad, 2009, (pp. 447-452).
Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad.
Protić – Gava, B., Krneta, Ž., Bošković, K. & Romanov, R. (2010). Efekti programiranog vežbanja
na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. Glasnik antropološkog društva
Srbije sv.45, 365-374.
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., i Romanov, R. (2011). Razlike u posturalnim poremećajima donjih
ekstremiteta kod adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama. Glasnik
Antropološkog društva Srbije, 46, 401-406.
Radisavljević, M. (2001). Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije (prerađeno i dopunjeno
izdanje). Beograd: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.
Sabo, E. (2006). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Zbornik radova
interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Antropološki status
i fizička aktivnost dece i omladine“, Novi Sad, 2006, (pp. 97-100). Novi Sad: Fakultet
sporta i fizičkog vaspitanja.